Füsioteraapia – protsess ja füsioterapeudid Eestis

füsioteraapia

Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi, mehhanoteraapia ning elektriravi) põhinev taastusravi osa, mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalne võime, et klient saaks paremini integreeruda normaalsesse elu- ja töökeskkonda. Maailmas tuntakse vastavat eriala nimetuste all physiotherapy, physical therapy või kinesitherapy. Ülesanneteks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine ja kompenseerimine ning valu leevendamine. Sisaldab endas teenuste osutamist olukordades, kus liikumine ja kehafunktsioonid on ohustatud vananemisprotsessist, vigastusest või haigusest. Vajaduse määratlemine sisaldab nii üksikisikule kui ka grupile suunatud vaatlust, millega tehakse kindlaks olemasolevad ja potentsiaalsed kõrvalekalded normist, funktsionaalsed piirangud, puuded või teised tervist puudutavad olukorrad, mis tuvastatakse füsioterapeutilise uurimise abil, kasutades selleks spetsiifilisi teste ja mõõtmisi. Parimad võimalikud tulemused patsiendi jaoks saadakse hinnangute ja teraapia teostuse analüüsi ja sünteesi teel, milleks kasutatakse nn “kliinilist mõtlemist”.

Füsioteraapia sisaldab:

 • füsioterapeutilist hindamist,
 • passiivseid ja aktiivseid kehalisi harjutusi,
 • massaaži,
 • elektrilist ravi,
 • soojaravi,
 • külmaravi,
 • vesiravi,
 • manuaalset mobiliseerimist,
 • õigete liigutusmustrite juhendamist,
 • abivahendite kohandamist,
 • asendravi,
 • erinevate haiguste raviks loodud spetsiifilisi teraapiameetodeid,
 • füsioterapeutilist nõustamist,
 • dokumenteerimist ja kommunikatsiooni jpm

Füsioteraapia protsessi olemus

Füsioteraapia on teenus, mida osutatakse füsioterapeudi poolt või viimase juhendamisel ja järelevaatuse all ning kätkeb endas füsioteraapia vajaduse ja füsioterapeutilise diagnoosi määratlemist, füsioteraapia planeerimist, selle teostamist ning nii patsiendi kui füsioteraapia protsessi hindamist.

Vajaduse määratlemine sisaldab nii indiviidile kui ka grupile suunatud vaatlust, millega tehakse kindlaks olemasolevad või potentsiaalsed kõrvalekalded normist, funktsionaalsed piirangud, puuded või teised tervist puudutavad olukorrad, mis tuvastatakse füsioterapeutilise uurimise abil spetsiifiliste testide ja mõõtmistega ning tulemustele hinnangu andmine analüüsi ja sünteesi teel, kasutades selleks kliinilist mõtlemist.

Füsioterapeutiline diagnoos tuleneb patsiendi/kliendi uurimistulemustest ja hindamisest ning kujutab endast kliinilise mõtlemise tulemit. Seda võib väljendada liikuvuse düsfunktsioonina, kahjustuste, funktsionaalsete piirangute, puude või sündroomi kategooriate kasutamise teel.

Planeerimine algab vajaduse selgitamisega ning lõpeb tavaliselt plaani väljatöötamisega, millel on mõõdetav lõppeesmärk. Planeerimine toimub koostöös patsiendi/kliendiga, tema perekonnaga või teiste erialade spetsialistidega. Juhul kui füsioterapeutilisest abist jääb väheks patsiendi optimaalsel tervenemisel võib viia füsioteraapia planeerimine erinevate spetsialistide teenuste kasutamiseni.

Füsioterapeutiline hindamine muudab vältimatuks korduva vaatluse teostamise tulemuste hindamise huvides.

Olulisteks osadeks on samuti füsioterapeutiline konsultatsioon ja nõustamine, mille eesmärgiks on toetada kliendi tervise taastamist. Füsioterapeutiline konsultatsioon on suunatud otse kliendile ning nõustamine tema lähedastele ja teistele taastusravi protsessis osalevatele meeskonna liikmetele.

Füsioteraapia on raviteenuste osutamise süsteemi lahutamatu osa. Füsioterapeudid praktiseerivad sõltumatult teistest tervishoiu teenuste pakkujatest ning võtavad osa interdistsiplinaarsetest rehabilitatsiooni/ habilitatsiooni programmidest taastamaks nende isikute optimaalset funktsiooni ja elukvaliteeti, kellel esineb liikumise piirang või puue. Füsioterapeudid järgivad oma isiklikku eetiliste tõekspidamiste koodeksit.

Füsioterapeutide ülesanne on:

Tervise ja heaolu edendamine nii isiku kui ka laiema avalikkuse/ühiskonna tasandil.
Kõrvalekallete, funktsionaalse piiratuse ja puuete ärahoidmine isikutel, kellel esineb risk liikuvuse muutumiseks tervisest või meditsiiniga seotud faktoritest tulenevatel põhjustel, ühiskondlik-majanduslike stressorite tõttu ja elustiili tegureid arvesse võttes.
Füsioteraapia teenuse pakkumine taastamaks liikumiseks hädavajalike kehaosade terviklikkust ning parandamaks elukvaliteeti nendel isikutel ja isikutegruppidel, kellel esineb häireid või kõrvalekaldeid liikumistes funktsionaalse piiratuse või puude tulemusena.

Füsioterapeudid Eestis

Fysioviis ,facebook.com/Fysioviis

sportmed.ee/fusioterapeudi-vastuvott

füsioteraapia.ee

füsioterapeut.ee/teenused-ja-hinnad

Vaata ka

Vereanalüüsid & tervisetestid
Koormustestid
Kehaanalüüsid