Psühholoogia kõrghariduse õppekava ja kohustuslik kirjandus

psühholoogia iseseisvaks õppeks

Millest koosneb psühholoogia kõrghariduse õpe bakalaureuse õppetasemes? Siin artiklis on õppekava ainete ja kohustusliku kirjanduse loetelu.
Avalik info 10.september 2017 Tallinna Ülikooli õppeinfo süsteemis 2017/2018 õppekava. Aineid saab võrrelda ka Tartu Ülikooli õppekavaga kuid seal ei ole kirjandust märgitud.

Psühholoogia BA ained ja kirjandus

Praktika

Üleülikoolilised ained

Akadeemilised õpi- ja väljendusoskused
Tallinna Ülikool, 2016: Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri.
Loodus- ja terviseteaduste instituudi üliõpilastööde vormistusnõuded ja juhendid.
tudengiveeb.ee
Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21”.
„Eesti rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“
„Eesti keskkonnastrateegia 2030 .pdf
Üld- ja sotsiaalpsühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Gleitman, H., Gross, J., & Reisberg, D. Psühholoogia. Tallinn: Hermes, 2014.
Soovituslik kirjandus:
Üldpsühholoogia:
Bachmann, T., Maruste, R. Psühholoogia alused. Tallinn: Ilo, 2003
Sotsiaalpsühholoogia:
Maslow, A. Motivatsioon ja isiksus. Mantra, Tallinn, 2007
Berne, E. Suhtlemismängud. Mängud ja manipulatsioonid inimsuhetes. Tallinn, Väike Vanker, 2006
Cialdini, R. Mõjustamise psühholoogia. Tallinn, Pegasus, 2005
Zeldin, T. Inimsuhete ajalugu. Tallinn, Avatud Eesti Raamat, 2001
Elias, N. Tsiviliseerumisprotsess. Käitumise muutused Õhtumaa ilmalikes ülemkihtides. Tallinn, Varrak, 2005
Fromm, E. Armastuse kunst. Tallinn, Loomingu Raamatukogu, 27/28, 1989
Valsiner,J., Heidmets, Asustustihedus ja ruumikäitumine. Eesti Loodus, 1976, Nr 1, lk 33-37, Nr 2, lk 89-95
Goleman, D. Sotsiaalne intelligentsus. Tarkus suhetes. Väike Vanker, Tallinn 2006
Asenduskirjandus.
Üldpsühholoogia:
Allik, J., jt. Psühholoogia gümnaasiumile. Tartu: TÜ Kirjastus, 2002
Sotsiaalpsühholoogia:
Hewstone, M., Stroebe, W. Introduction to Social Psychology. A European Perspective. Blackwell, Oxford, 2001
Myers,D. Exploring Social Psychology. McGraw-Hill, N.Y. 2004
Semin, G., Fiedler, K. Applied Social Psychology. Sage, London, 1996
Kon. I., Mina avastamine, Valgus, Tallinn, 1984

E.L.U. õppeaine – Erialasid Lõimiv Uuendus. [Sisutu aine, mis on läbitav läbilohisedes.]

Erialaained 104 EAP

Andmeanalüüs I & II.
Niglas, K. Videoloengud andmeanalüüsist (saadaval informaatika instituudis)
Osula, K. (2016) Kursuse materjalid tlu.ee/~kairio/
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.tlu.ee/~katrin/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
Asenduskirjandus.
Hiob, K. (1995) Matemaatiline statistika. Algkursus koolidele, Tallinn
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse algõpetus, Tartu
Tooding, L.-M. (1999) Andmeanalüüs sotsiaalteadustes, Tartu
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu

Arengupsühholoogia
Butterworth, G. ja Harris, M. (2002). Arengupsühholoogia alused. TÜ kirjastus.
Miller, S.A. (2012). Developmental Research Methods. SAGE Publications.
Asenduskirjandus
Shaffer, D., Kipp, K. (2013). Developmental psychology : childhood and adolescence. Wadsworth, Cengage Learning.
Mangs, K. Martell, B. (2000). Psühhoanalüütiline arengukäsitlus. TÜ kirjastus.
Lingren, H. C. Suter, W. N. (1994). Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas . TÜ kirjastus.
Craig, W. (Ed). (2000). Childhood social development : the essential readings. Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
Anderson, M. (Ed). (1999). The development of intelligence. Hove : Psychology Press.
Bremner, J. G. Lewis, C. (Eds). (2005). Developmental psychology. London (etc.), SAGE.
Bear,G., Minke, M. Thomas, A. (Eds). (1997). Children’s needs II: Development, problems and alternatives. NASP.
Uriko,K., Raukas, R., Mets, H. Liik, K. (2006). “Nüüd ma tulen.” Valgus:Tallinn.

Isiksusepsühholoogia
Sternberg, R. J. (1995). In Search of the Human Mind
Ewen, R. B. (2003). An introduction to theories of personality. 6th ed.
Asenduskirjandus
Pervin, L. A., Cervone, D. J., Oliver, P. (2005). Personality; Theory and Research, 9th ed;
Sternberg, R. (Ed.) (2004). International Handbook of Intelligence;
Sternberg, R. J. (1995). In Search of the Human Mind. Orlando, FL: Harcourt Brace and Company. Ch. 11. Intelligence, p. 371-405

Kognitiivne psühholoogia.
Koffka, K. (1936). Principles of Gestalt Psychology.

Nõustamispsühholoogia
Woolfe, R. (Ed.). (2010). Handbook of counselling psychology. Los Angeles: Sage.
Nystul, M.S. (2006). Introduction to counseling. Allyn & Bacon.
Asenduskirjandus
Horowitz, M.J. (2006). Stress response syndromes : PTSD, grief, adjustment, and dissociative disorders. Lanham, Jason Aronson.
Carlson, J., Lewis, J. (Eds.). (2007). Counseling the adolescent : individual, family, and school interventions. Denver.
Jackson, S.,Goossens, L. (Eds.). (2006). Handbook of adolescent development. Hove, East Sussex ; New York : Psychology Press.
Nelson-Jones, R. (2000). Introduction to Counselling Skills: Text and Activities. SAGE Publications.
Geldard, K., Geldard, D. (2004). Counselling adolescents : the proactive approach. SAGE Publications.
Freeman, A., Pretzer, J., Fleming, B., Simon, K.M. (1990). Clinical Applivations of Cognitive Therapy. Plenum Press. NY and London.
Beck, J.S. (1996). Cognitive Therapy: Basic and Beyond. The Guilford Press, NY and London.
Kidron, A. (2002). Nõustamispsühholoogia. Tallinn:Mondo.

Koolipsühholoogia
Jimerson, S., Oakland, Th., Farrell, P.(2007). The Handbook of International School Psychology. SAGE Publications (valitud peatükid seminariks valmistumisel, jagatakse loengus.)
Asenduskirjandus
Asenduskirjandus on ühtlasi soovituslik kirjandus referaatide ettevalmistamisel.
Merrell, K. W., Ervin, R. A. & Gimpel, G. A. (2006). School Psychology for the 21-st Century. Guilford Press.
Reynolds, C.R. & T. B. Gutkin (1999). The Handbook of School Psychology, 3nd. Edition. John Wiley ja Sons, Inc.
Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes, (2010). (Toimetanud E. Kikas). Tartu: EV Haridus-ja Teadusministeerium.
Chazan, M., Laing, A., Davies, D., Phillips, R. (2001). Eemaletõmbunud, üksildaste laste ja noorukite abistamine. TÜ Kirjastus.
Laukkanen, E., Marttunen, M., Miettinen, S., Pietikäinen, M. (2008). Kuidas aidata psüühikaprobleemidega noorukit. As Medicina.
Sullivan, K., Cleary, M., Sullivan, G. (2004). Kiusamine koolis. Mis see on ja kuidas sellega toime tulla. Tartu: AS Atlex.
Roomeldi, M., Haldre, L., Susi, A., Metsis, L., Kõrgesaar, R. (2003). Hüperaktiivne laps. TÜ Kirjastus.

Tervisepsühholoogia
Heidenreich,P., Prüter, I. (Eds.). (2009). Handbook of stress : causes, effects and control. New York : Nova Science Publishers.
Morrison, V., Bennett, P. (2012). An Introduction to Health Psychology. Pearson:Prentice-Hall.
Asenduskirjandus
Sontag, S. (2002). Haigus kui metafoor.Tõlge eesti keelde.Avatud Eesti Fond,Varrak.

Kliiniline psühholoogia.
Nolen-Hoeksema, S. (2010). Abnormal Psychology. McGraw-Hill Higher Education;
Vahter, L. (2014). Kliinilise psühholoogia kursuse loengukonspekt. Tallinn: Tallinna Ülikool
Rahvusvaheline psüühika- ja käitumishäirete manuaal (RHK-10) (1993, 1995) Tartu: Tartu Ülikool
Asenduskirjandus
Durand, V. M., & Barlow, D. H. (2001). Abnormal Psychology

Teadusliku uurimistöö alused
Kohustuslik kirjandus. Üks uurimismeetodeid käsitlev allikas allolevast nimekirjast, sõltuvalt uurimisprojektis kasutatavast meetodist:
Oppenheim, A. N. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. N.Y. Continuum, 2003 (AR);
Bulmer, M. Questionnaires, London, Sage, 2004 (AR);
Neuendorf, K. The Content Analysis Guidebook. London, Sage 2002 (AR);
Prior, L. Using documents in social research. London, Sage, 2002 (AR);
Krueger, R., Casey, M. Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. London, Sage, 2000 (RR);
Case Study Research. Principles and Practices. Gerring, J., Cambridge Univ Press, 2007 (RR);
Philips, L., Jorgensen, M. Discourse Analysis as Theory and Method. London, Sage, 2002 (RR);
McCullogh, G. Documentary Research in Education, History and Social Sciences. London, Routledge, 2004 (AR);
De Vaus, D. Social surveys, London, Sage, 2002 (RR)
Asenduskirjandus
Babbie, E., Thomson, M. The Practice of Social Research. N.Y. Wadsworth, 2007 (AR);
Lewis-Beck, M., Bryman, S ., Futin, A. T. The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods. London, Sage, 2004 (AR);
O’Leary, Z. The essential Guide to Doing Research. Sage, London, 2004 (AR) ;
Kuhn, T . Teadusrevolutsioonide struktuur. Avatud Eesti Raamat. Ilmamaa, Tallinn, 2000;
U.Beck, Riskiühiskond. TÜ Kirjastus, Tartu, 2005

Teadusliku uurimistöö seminar
Hoyle, R. H., Harris, M. J. , Judd, C. M (2002). Research methods in social relations;
Kurpius, S. E. R., Stafford, M. E. (2008). Testimine ja mõõtmine. Kasutaja sõbralik teejuht.

Suhtlemispsühholoogia
Bolton, R. (2002). Igapäevaoskused.
Garnegie, D. Kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi.
Asenduskirjandus
Argyle, M. (1994). The psychology of interpersonal behaviour. 5th ed. Penguin Books
Berne, E. (1980). Games people play. NY: Ballantine Book
Bowe, H., Martin K. (2007). Communication Across Cultures. Mutual Understanding in a Global World. NY: Cambridge University Press
Brehm, S. (1992). Intimate relationships. 2nd ed.
Cacioppo, T. J. & William, P. (2008). Loneliness. Human nature and need for social connection. W.W Norton & Company
Cialdini, R. (2001). Mõjustamise psühholoogia. Teooria ja praktika. Pegasus
Clinebell, H.C. H, Clinebell (1970). The intimate marriage. NY, Harper & Row
Elgin, S.H. (1987). The Last Word on the Gentle Art of Verbal Self-Defense. Prentice Hall Press
Feldman, R., Rimé, B. (1991). Fundamentals of Nonverbal Behaviour. Cambridge University Press
Hawkley, L. C., Thisted, R. A., Cacioppo, J. T. (2009). Loneliness Predicts Reduced Physical Activity: Cross-Sectional &
Longitudinal Analyses. Health Psychology, 28, 3, 354–363
Hinde, R.A. (1997). Relationships. A Didactical Perspective. UK: Psychology Press Publisher
Johnson, D. (1997). Reaching Out. Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization.6thed.
Krips, H. (2003). Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel.
Kutsar, D. (1999). Lähedusest paarisuhetes. Akadeemia, 4, 747-766
Lehtsaar,T. (2008). Suhtlemiskonflikti psühholoogia. Tartu.Tartu Ülikooli Kirjastus ?
Lehtsaar, T. (2010). Õppejõudude sotsiaalsed ja kommuniaktiivsed oskused. ester.ee/record=b2643952*est
McKay, M., Davis, M., Fanning, P. Suhtlemisoskused.
McQuail, D. & Windhal, S. (1993). Communication models for the study of mass communication. 2nd ed. Longman
Mehta, C.M , Strough J. (2009) Sex segregation in friendships and normative contexts across the life span. Developmental Review 29, 201–220
Miell, D. Dallos, R. (1996). Social Interaction and Personal Relationships. UK: Sage
Panici, D., Thomas-Maddox, C. (2000). Introducing communication Theory. Mayfield Publishing Company
Pease, A. (1994). Kehakeel. Varrak
Spitzberg, B.H., Cupach, W.R. (1998). The Dark Side of Close Relationships. NY: Routledge
Sluzki, C.E. (2010). Personal Social Networks and Health: Conceptual and Clinical Implications of Their Reciprocal Impact. Families, Systems, & Health, 28, 1, 1–18

Organisatsioonipsühholoogia
Vadi, M. (2004). Organisatsioonikäitumine (5. trükk).
Asenduskirjandus
Thompson, L. L. (Ed.) (2003). The Social Psychology of Organizational Behavior; Doyle, C. E. (2003). Work and Organizational Psychology: An Introduction with Attitude;
Fields, D. L. (2002). Taking the Measure of Work: A Guided to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis;
Furnham, A. (2002). The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in Organization;
Hudmont, J., Leka, S. & Sinclair, R. Eds (2012) Contemporary Occupational Health Psychology: Global Perspectives on Research and Practice, Vol 2. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.Jex, S. M. (2002). Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach;
Latham, G.P. (2007) Work motivation: History, Theory, Research, and Practice (Foundations for Organizational Science). Thousand Oaks, CA: Sage.

Juhtimise alused
Alas, R. (2001). Juhtimise alused.
Asenduskirjandus
Shermerhorn, J. (1996). Management. 5th ed; Roots, H. (2002). Organisatsioonikultuuri tüübid;
Roots, H. (2006). Loenguid organisatsiooniteooriast. Teine trükk;
Türk, K. (2001). Eestvedamine;
Alas, R. (2002). Muudatuste juhtimine ja õppiv organisatsioon;
Roots, H. (2004). Eesti bürokraatia järjepidevus ja uuenemine. Teine, täiendatud trükk;
Siimon, A., Türk, K. (2003). Juhtimine.

Uurimismeetodite praktikum
E-õpiobjekt: https://sites.google.com/site/intervjueerimineeopiobjekt/home
David G. Elmes, Barry H. Kantowitz, Henry L. Roediger III (2013). Psühholoogia uurimismeetodid: Tartu Ülikooli Kirjastus
Asenduskirjandus
Oppenheim, A. N. (1992). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: Printer Publishers;
Arksey, H. & Knight, P. (1999). Interviewing for Social Scientists. London: Sage Publications;
Kurpius, S. E. R., Stafford, M. E. (2008). Testimine ja mõõtmine. Kasutaja sõbralik teejuht.
Bolton, R. (2000) Igapäevaoskused. Puhja: Väike Vanker. Ptk 3., 4., 5.
Handbook of the psychology of interviewing. (2000) (Ed by Memon, A.& Bull, R.) Chichester: Wiley.
Nierenberg, G.I., Calero, H. H. (1997) Kuidas lugeda kehakeelt. Tallinn: Tuurand.
Kimmel-Tenjes, S. (1993) Mitteverbaalsest kommunikatsioonist. Akadeemia nr 3 lk 535-560.

Karjääriplaneerimine
Karjääriteenused Eestis. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, 2008.
Tekste karjäärinõustamisest. Kaasaegse nõustamispraktika paradigmad Ühendkuningriigi näitel. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Karjäärinõustamise Teabekeskus 2003.
Asenduskirjandus
Forsyth, P. (2002) Career Management.
Savickas, M.; Walsh, B. (1996) Handbook of Career Counseling Theory and Practice.
rajaleidja.ee
tootukassa.ee

Sissejuhatus psüühikasse.

Sõltuvuskäitumine
Alkoholisõltuvus. Tõlge eesti keelde, AS Medicina 2012.
Elektrooniline loengumaterjal
Asenduskirjandus
Harro, J. (2006). Uimastite ajastu.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
RHK-10 psüühika- ja käitumishäired. Kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised (1995). Vasar,V.(Toim.), Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.
Salaspuro, M., Kiianmaa, K., Seppä, K. . Narkoloogia, Tõlge eesti keelde AS Medicina, 2000.
Allaste, A.-A., Lagerspetz, M., & Kurbatova, A. (2005). Uimastid ja uimastitarvitajad Eesti ühiskonnas. Kirjastus Valgus, lk. 7-92.
Laukkanen, E., Marttunen, M., Miettinen, S., Pietikäinen, M. (2008). Kuidas aidata psüühikaprobleemidega noorukit.. Tõlge eesti keelde AS Medicina , 2008 (lk. 117-127).
Federman, Ed., Drebing, C., Kreb, C. (2005). Võitlus probleemse mänguhasardiga. Kirjastus Ersen.
Greenfield, D. (2005). Võitlus interneti-sõltuvusega. Kirjastus Ersen.
Edwards, G., O’Connor, J., & Dickerson, M.(2006). Gambling as an Addictive Behaviour: Impaired Control, Harm Minimisation, Treatment and Prevention.Cambridge University Press.
Kull, M. & Saat, H., (2004) ;( 2002).Uimastikasutuse ennetamine koolis. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus. Tall.: Kirjastus

Seminaritöö

Valikained

Välispraktika

Kultuur, kõne ja mõtlemine
Vygotsky, L., & Luria, A. (1994). Tool and symbol in child development. (Originally written in 1930). In R. van der Veer, & J. Valsiner (Eds.), The Vygotsky reader. (pp. 99-174). Oxford, UK: Blackwell.

Eriseminar

Reklaamipsühholoogia
Bachmann, T. (2005, 2009). Reklaamipsühholoogia. Ptk: Mõjumehhanismid, psühholoogilised efektid ja seaduspärasused reklaamis

Mõjustamispsühholoogia.
Cialdini, R. B. (2001). Mõjustamispsühholoogia.

Grupiprotsessid ja rühmatöö meetodid
Konspekt Moodles
Barker, Alan (1999) 30 minutiga … Ajurünnakuks valmistumine. Tallinn: Tea (Algupärand 1997)
Owen, H. (2005) Avatud ruumi meetod: käsiraamat. Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastus
Vadi, M. (2001) Grupid organisatsioonis. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus,
The World Cafe website
Asenduskirjandus
Hayes, N. (2002) Sotsiaalpsühholoogia alused. Tallinn: Külim
Levi, D. (2014) Group dynamics for teams. Los Angeles: SAGE
Forsyth, D. R. (2014) Group Dynamics. Belmont (Calif.): Wadsworth Cengage Learning

Ajajuhtimine.
Vabal valikul üks ajajuhtimise oskusteabe raamat:
Variandid:
Asenduskirjandus
Allen, D. (2007) Jõudluse kunst. Väike Vanker.
Covey, S. R., Merrill, R. A. ja Merrill, R. R. (2000) Esmatähtis esikohale. Ilo.
Honore, C. (2009) Kiirusta aeglaselt.Pegasus.
Jönsson, Bodil (2004) 10 mõtet ajast. Tallinn: Fontes.
Lakein, L. (1999) Kuidas võita aega ja saavutada kontroll oma elu üle. Fontes
Otsman, K. (2010) Hetk. Tallinn: Eesti Ajalehed.
Reinsalu, A. (2007) Praktiline ajajuhtimine. Äripäev.
Siimon, A. (2004) Ajajuhtimine I: Teoreetilised aspektid. Tartu: TÜ Kirjastus.

Personalijuhtimine ja arendamine.
Alas, R. (2001). Personali juhtimine.

Erialane inglise keel.

Psühholoogia suuna moodul.

Bioloogiline psühholoogia. (neuropsühholoogia)
Luria, A. R. (1973). Osnovy neiropsikhologii;
Luria, A. R. (1973). The working brain. An introduction to neuropsychology.

Psühholoogia ajalugu.
Hergenhahn, B.R. An introduction to history of psychology (2nd or 3rd edition), valitud peatükid.
Asenduskirjandus.
Richards, G. (1996). Putting psychology in its place.

Keskkonnapsühholoogia.
Õppejõu poolt kursuse kodulehele ülespandud tekstid.
Asenduskirjandus: Handbook of Environmental Psychology. Ed by B.Bchtel and A.Churchman, Wiley, N.Y. 2002

Juriidiline psühholoogia.
Davies, G.M., Hollin, C.R., & Bull, R. (2008). Forensic Psychology. Wiley
Granhag, P.A.(2010). Forensic Psychology in Context: Nordic and International Approaches. Willan
Sama kirjandus on magistriõppe ainetes Kriminaalmenetluse p. & Juurdlusp.

Uued suunad psühholoogias.

Psühhodiagnostika.
Loengumapp “PSP6056 Psühhodiagnostika”;
Anastasi, A., Urbina, S. (1996). Psychological Testing (7th ed.).

Vabaained.
Bakalaureuse eksam.

Inimeseõpetuse suuna moodul

Pedagoogiline psühholoogia.
Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (1999). How people learn. Brain, mind, experience, and school. bob.nap.edu/html/howpeople1
Kikas, E. (toim)(2010).Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Lk 17-211. archimedes.EDUKO
Krull, E. (2000). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: TÜ Kirjastus.
B. Rogers (2008). Taasleitud käitumine. Lk 1-105 Tartu: TÜ Kirjastus.
Artiklid antakse loengutes
Asenduskirjandus
Good, T., & Brophy, J. (1995). Contemporary educational psychology. New York: Longman.

Tervisekäitumine.
Kasmel A, Lipand A. (2007) Tervisedenduse teooria ja praktika I. Sissejuhatus salutoloogiasse. Tallinn:Tallinna Raamatutrükikoda
Nutbeam D, Harrise E. (2002) Sissejuhatus tervise edendamisel kasutatavatesse teoreetilistesse mudelitesse. Tõlkija M. Harro. Tartu: Paar.
Põlluste K, Meiesaar, K. Kersti (2001) Programmide ja projektide hindamine. Tartu: Tartu Ülikool.
Evaluation in health promotion. Principles and perspectives (2001). WHO Regional Publications European Series, No. 92
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020
Eesti toitumis- ja liikumissoovitused (2017)
Tervise ilmajaam- juhend kogukondade terviseprojektide planeerimiseks (2015). Tallinn: Tallinna Ülikool, (dev.hiirepadi.ee/ilmajaam/)
Tervise Arengu Instituudi leheküljed: terviseinfo.ee; toitumine.ee; narko.ee; hiv.ee; tai.ee; Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehekülg

Õpioskused ja nende arendamine
Kikas, E. (2010). Tunnetusprotsessid ja nende arengulised iseärasused. Kogumikus E. Kikas (toim.) Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes (17-60). EV Haridus- ja Teadusministeerium.
Kikas, E. (2008). Õppimise erinevad viisid. Õppimise protsess. Teadmiste areng. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (104 – 119).Tartu Ülikooli Kirjastus
Kikas, E. (2008). Tunnetusprotsesside areng. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (19 – 38).Tartu Ülikooli Kirjastus
Vermunt, J., & Vermetten, Y. (2004). Patterns in Student Learning: Relationships Between Learning Strategies, Conceptions of Learning, and Learning Orientations. Educational Psychology Review, 16.
Wolters, C. A. (2010). Self-regulated learning and the 21st century competencies. Kättesaadav The William and Flora Hewlett Foundation kodulehel: hewlett.org/uploads/Self_Regulated_Learning__21st_Century_Competencies.pdf
Zimmerman, B.J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical back

Reproduktiivtervise psühholoogia
Van der Akker, O. (2012). Reproductive Health Psychology.Wiley-Blackwell.

Inimese anatoomia ja füsioloogia
Roosalu, M. (2006; 2010) Inimese anatoomia.;
Kingissepp, P.-H. (2000; 2001; 2006) Inimese füsioloogia.;
Nienstedt , W. jt. (2001) Inimese füsioloogia ja anatoomia.
Asenduskirjandus
Peate, I., Nair, M. (2017) Fundamentals of Anatomy and Physiology For Nursing and Healthcare Students.;
Roosalu, M. (2003) Liikumiselundkond.;
Roosalu, M. (2001) Närvisüsteem.;
Schmidt, R. F., Thews, G. (1997) Human Physiology.;
Loogna, G. (1996) Anatoomia atlas.;
Pääsuke, M. (1996) Inimese närvi-lihasaparaadi füsioloogia.;
Pääsuke, M. (1997) Motoorika juhtimine.

Enamlevinud haigused ja nende vältimine. Esmaabi.
Asenduskirjandus
Luomanmäki, K. jt. (1998). Vältimatu abi käsiraamat;
Mustajoki, M. jt. (2001). Õe käsiraamat;
Arpo, H.- E. jt. (2003). Üldarsti käsiraamat;
Birkenfeldt, R. jt. (2005). Tervise käsiraamat;
Mustajoki, P. (2005). Haige uurimine;
Eskola, J. jt. (2000). Infektsioonihaigused;
Nienstedt, W. jt. (2001). Inimese füsioloogia ja anatoomia;
Kahn, H.; Loit, H.- M. (2009). Tervise ABC;
Jalak, R. (2007). Tervise treening;
Vuori, I.; Taimela, S. (1998). Liikumine ja meditsiin;
Kasmel, A.; Lipand, A. (2007). Tervisedenduse teooria ja praktika; Fogelholm, M.; Vuori, I. (2005). Tervislik liikumine.

Vt ka magistri ja doktoriõpe